Ošetřovné od 1. 1. 2010

Od 1. ledna 2010 bude činit ošetřovné nejdéle 6 dní. U ošetřovného se stanoví, že délka podpůrčí doby činí nejdéle 6 kalendářních dnů a v případě osamělého zaměstnance, který trvale pečuje aspoň o jedno dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní...

OSVČ a pojistné na sociální zabezpečení v roce 2010

Od 1. ledna 2010 se pro OSVČ mění výše záloh na pojistné na důchodové pojištění. Pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) zůstává odvod pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti pro rok 2010 ve stejné výši jako v roce 2009....

Daň silniční u vozidel nad 3,5 tuny

Od roku 2009 došlo v zákoně o dani silniční ke změně, která má dopad na zdanění těžkých nákladních vozidel daní silniční. S účinností od roku 2009 byl do českého zákona o dani silniční promítnut cíl Směrnice EU 1999/62/EU, o výběru poplatků za užívání určitých...

Návrh na zrušení maximálního vyměřovacího základu pro pojistné

V rámci úsporného balíčku, který je doprovodným zákonem k návrhu státního rozpočtu, byly schváleny změny v zákoně č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, a dále v zákoně č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní...

Změna v poskytování náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti

Vyhlášením ve Sbírce zákonů dne 24. 9. 2009 nabyl platnosti zákon č. 326/2009 Sb., o podpoře hospodářského růstu a sociální stability. Tento zákon přináší významné změny mimo jiné též v poskytování náhrady mzdy nebo platu při dočasné pracovní neschopnosti (karantény)...

Snížená sazba DPH – rozšíření okruhu plnění

Některé služby budou zřejmě i nadále spadat do vyšší sazby daně z přidané hodnoty. Poslanecká sněmovna totiž na své řádné zářijové schůzi už asi nestihne schválit příslušnou vládní novelu zákona o DPH. Jiná schůze sněmovny až do říjnových voleb zatím oznámena není....

Zrušení knihy jízd

Prezident podepsal zrušení knihy jízd 17.8.2009, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu Podnikatelé budou mít možnost výběru mezi knihou jízd a paušálním odpočtem. Zrušení knihy jízd znamená, že namísto dosavadního vedení evidence služebních jízd si podnikatelé budou...

Jak se započítává doba nezaměstnanosti do starobního důchodu?

Pokud chcete mít přehled o svých dobách pojištění, můžete jednou ročně požádat ČSSZ o zaslání informativního osobního listu důchodového pojištění. Lidé často nemají dostatek informací o tom, jak se jim zhodnotí pro nárok na starobní důchod doba, po kterou byli...

Snížená sazba DPH

Vláda předložila Parlamentu návrh novely zákona o DPH, na jehož základě by měla být do snížené sazby DPH přeřazena některá další plnění. Návrh novely vyplývá z dohody ministrů financí EU o možnosti využití zařazení služeb s vysokým podílem lidské práce. Do snížené...

Ruší se zálohy na daň z příjmů

Ministerstvo financí rozhodlo o zrušení povinnosti zálohovat daně z příjmů fyzickým a právnickým osobám v průběhu kalendářního roku 2009. Tento krok patří do souboru opatření Národního protikrizového plánu vlády. Rozhodnutí se vztahuje pouze na fyzické osoby s příjmy...

Termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů se blíží

Termín pro podání daňového přiznání se opět blíží. Upozorňuje všechny daňové poplatníky, kteří mají povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2008, že termín pro jeho podání je do 31. března (úterý) letošního roku.  Ti, kdož chtějí využít služeb daňového...