Od roku 2009 došlo v zákoně o dani silniční ke změně, která má dopad na zdanění těžkých nákladních vozidel daní silniční.

S účinností od roku 2009 byl do českého zákona o dani silniční promítnut cíl Směrnice EU 1999/62/EU, o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly. Ten je vyjádřen v preambuli směrnice. Záměrem směrnice je zamezení narušování hospodářské soutěže mezi dopravci v členských státech tím, že je harmonizován systémů poplatků za užívání pozemní komunikace dopravci.

Podle § 2 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, musí být splněny současně následující podmínky, aby bylo vozidlo předmětem daně silniční:

  • Jde o silniční vozidlo ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
  • Vozidlo je registrováno v ČR, má tedy standardní státní poznávací značku.
  • Vozidlo je používáno k podnikání.
  • Vozidlo je provozováno na území ČR.

Výjimkou jsou však těžká vozidla, která bez ohledu na to, zda jsou používána k podnikání, jsou předmětem daně. Těžkými vozidly se rozumí vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny určená výlučně k přepravě nákladů a registrovaná v ČR. Nehraje roli, zda je vozidlo provozováno mimo území ČR a k jakým účelům.