Vyhlášením ve Sbírce zákonů dne 24. 9. 2009 nabyl platnosti zákon č. 326/2009 Sb., o podpoře hospodářského růstu a sociální stability.


Tento zákon přináší významné změny mimo jiné též v poskytování náhrady mzdy nebo platu při dočasné pracovní neschopnosti (karantény) podle § 192 zákoníku práce.

  • náhrada mzdy nebo platu, která dosud podle § 192 odst. 1 věty druhé za středníkem nepřísluší za první 3 dny dočasné pracovní neschopnosti, nově nepřísluší nejvýše za prvních 24 neodpracovaných hodin z rozvržených směn; tímto opatřením se odstraňují neodůvodněné rozdíly v délce karenční doby v neprospěch zaměstnanců s delšími než osmihodinovými směnami, zejména při nerovnoměrném rozvržení týdenní pracovní doby,
  • výše náhrady mzdy nebo platu při dočasné pracovní neschopnosti nebo při karanténě se sjednocuje a činí 60 % průměrného redukovaného výdělku v obou případech.

Účinnost těchto změn nastává dnem 9. října 2009.