Do 30. září lze požádat o vrácení daně za plnění uskutečněná v jiném členském státě.

Pokud český plátce daně uhradil v roce 2016 daň jiného státu EU, může o její vrácení požádat do 30. září 2017. Musí však být splněny následující podmínky:

  • Jde o daň uplatněnou oprávněně podle pravidel jiného členského státu.
  • Plátce přijaté plnění použije (zcela nebo částečně) pro plnění, u kterých má nárok na odpočet DPH na vstupu.
  • V období, za které žádá o vrácení daně, nesmí mít v tomto členském státě sídlo ani provozovnu.
  • Žádost musí být podána prostřednictvím elektronického portálu vedeného Generálním finančním ředitelstvím. Přístup je přidělen místně příslušným správcem daně na základě žádosti podané elektronicky ve struktuře zveřejněné na stránkách GFŘ pro elektronická podání.
  • Nárok na vrácení daně zaplacené v jiném členském státě se pak posuzuje podle daňového zákona daného členského státu EU.