Vláda předložila Parlamentu návrh novely zákona o DPH, na jehož základě by měla být do snížené sazby DPH přeřazena některá další plnění.

Návrh novely vyplývá z dohody ministrů financí EU o možnosti využití zařazení služeb s vysokým podílem lidské práce. Do snížené sazby DPH by měly být zařazeny:

Knihy bez ohledu na formu, do přílohy č. 1 mají být tedy doplněny tyto položky: 8523.29.33 – Knihy nahrané na magnetických médiích, 8523.40.25, 8523.40.31, 8523.40.39 – Knihy nahrané na optických médiích.

Do přílohy č. 2 mají být nově zařazeny položky: 52.71 Opravy obuvi a koženého zboží a 52.74 Opravy jízdních kol, oděvů a bytového textilu.

Kromě ubytovacích služeb mají snížené sazbě DPH podléhat též restaurační služby mimo dodání tabákových výrobků a alkoholických nápojů uvedených v Harmonizovaném systému popisu číselného označování zboží v položkách 2203 – 2208.

Další změnou přílohy č. 2 by mělo být doplnění o položku 93.02 Kadeřnické a holičské služby.

Ustanovení  § 48 zákona má být účinné do 31. 12. 2010. Podle tohoto ustanovení  se u oprav, modernizací a rekonstrukcí bytového domu, rodinného domu nebo bytu uplatňuje snížená sazba daně. Podle návrhu novely by mělo být zrušeno časové omezení a zařazení uvedených služeb do snížené sazby DPH by mělo platit i po 1. 1. 2011.

V návrhu jsou nově a úplným výčtem v ustanovení  § 71 definovány případy, kdy je zboží při dovozu osvobozeno od DPH. Jde o případy, kdy je podle celních předpisů osvobozeno od cla. Jde o úpravu v implementaci směrnice zákonem č. 87/2009 Sb.

Účinnost výše popsaných změn by měla nastat dnem vyhlášení schváleného zákona ve Sbírce zákonů.