Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR dne 12. 12. 2006 schválila návrh zákona předloženého vládou do Poslanecké sněmovny dne 1. 9. 2006, jímž vláda zmírňovala rozpočtové dopady snížené sazby pojistného na nemocenské pojištění, a to ve znění pozměňovacích návrhů Senátu Parlamentu ČR. Hlavním z těchto pozměňovacích návrhů je odložení účinnosti nového zákona o nemocenském pojištění na 1. 1. 2008. Skutečnost, že bude o jeden rok odložena účinnost zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, znamená mj., že i v roce 2007:

1. bude platit dosavadní zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění, a v tomto roce nedojde ke snížení sazeb pojistného a nebude zavedena povinnost zaměstnavatelů poskytovat v době prvních 14 kalendářních dnů pracovní neschopnosti náhradu mzdy (platu),

2. organizace (nad 25 zaměstnanců) budou poskytovat dávky nemocenského pojištění tak jako dosud (nemocenské budou poskytovat od prvního dne uznání pracovní neschopnosti),

3. malé organizace (do 25 zaměstnanců) budou tak jako dosud vyplňovat měsíčně dosavadní tiskopis „Přehled o vyměřovacích základech a pojistném malé organizace“, přijímat od zaměstnanců žádosti o dávky a posílat je okresní správě sociálního zabezpečení,

4. nadále budou platit jen dvě redukční hranice pro výpočet denního vyměřovacího základu. K 1. 1. 2007 se tyto redukční hranice (v souladu se zákonem č. 54/1956 Sb.) zvyšují z 510 Kč na 550 Kč a ze 730 Kč na 790 Kč, a to na základě nařízení vlády schváleného rovněž dne 12. prosince 2006. Okresní správy sociálního zabezpečení a organizace (nad 25 zaměstnanců) budou povinny přepočítat k 1. 1. 2007 výši dávek nemocenského pojištění, u nichž nárok přechází z roku 2006 do roku 2007, pokud byly vypočteny z vyššího denního vyměřovacího základu než 510 Kč, a u dávek přiznaných v roce 2007 postupovat podle těchto redukčních hranic.

I když bude účinnost zákona o nemocenském pojištění odložena, k 1. 1. 2007 nabudou účinnosti některé dílčí změny:

– nová úprava vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální zabezpečení (zákon č. 264/2006 Sb., tzv. doprovodný zákon k zákoníku práce),

– žádosti o přiznání důchodu bude sepisovat vždy okresní (Pražská) správa sociálního zabezpečení, a to i v případě, kdy nemocenské pojištění svých zaměstnanců provádí zaměstnavatel,

– sazba penále z dlužného pojistného na sociální zabezpečení se snižuje z částky 0,1% za každý kalendářní den prodlení na 0,05 % za každý den,

– mění se okruh dob, za které se neplatí penále z dlužného pojistného na sociální zabezpečení.