Co je nového v cestovních náhradách od 1. 1. 2007?

Od 1. ledna 2007 je problematika cestovních náhrad upravena přímo zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., konkrétně v části sedmé. Stávající

zákon o cestovních náhradách č. 119/1992 Sb. se zrušuje
.

* cena pohonné hmoty

Cenu PHM prokazuje zaměstnanec dokladem (nebo více doklady) o nákupu. Z těchto dokladů by měla být zřejmá souvislost s pracovní cestou. Je-li více dokladů, vypočítá se průměrná cena pohonné hmoty.

Neprokáže-li zaměstnanec cenu paliva, použije zaměstnavatel údaje z vyhlášky MPSV.

Ustanovení ZP: § 158 odst. 3

* spotřeba pohonné hmoty

Zaměstnanec je povinen předložit zaměstnavateli technický průkaz k nahlédnutí (fotokopie jen se souhlasem zaměstnance). Z technického průkazu zaměstnavatel zjistí spotřebu paliva pro kombinovaný provoz dle norem EU. Chybí-li tento údaj, vypočítá aritmetický průměr z údajů uvedených.

Neobsahuje-li technický průkaz tyto údaje, přísluší zaměstnanci náhrada výdajů jen po prokázání technickým průkazem vozidla shodného typu. Rovněž je možné se obrátit na akreditovanou společnost TÜV UVMV s.r.o. (http://www.tuv-uvmv.cz).

Ustanovení ZP: § 158 odst. 4

* dvoudenní pracovní cesta

Při pracovní cestě trvající dva kalendářní dny (ne více) je možné nároky na stravné sčítat, je-li to pro zaměstnance výhodnější. To znamená, že např. pracovní cesta trvající od 15:00 do 10:00 dalšího dne se bude považovat z hlediska stravného za jednu cestu delší než 18 hodin s nárokem na stravné 165 Kč, neboť dělený nárok by činil pouze 2 x 69 = 138 Kč (předpokládejme sazby na horní hranici rozpětí).

Ustanovení ZP: § 163 odst. 4

* krácení stravného

Poskytne-li zaměstnavatel částečně nebo plně bezplatné stravování, stravné úměrně krátí. Namísto krácení dle zákona o cestovních náhradách (20 % až 40 % za každou snídani, oběd či večeři) je nově stanovena rovněž v závislosti na délce trvání pracovní cesty v daném kalendářním dni. Zaměstnavatel je oprávněn za každé uvedené jídlo pokrátit stravné až o:

* 70 %, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
* 35 %, trvá-li pracovní cesta 12:01 až 18 hodin,
* 25 %, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Zaměstnavatel však není povinen stravné krátit; jeho povinností je pouze poskytnout stravné v minimální výši, zaměstnanci garantované zákonem.