Minimální mzda a zdravotní pojištění od 1. ledna 2007

Od 1. ledna 2007 se zvyšuje minimální mzda zaměstnanců odměňovaných měsíční mzdou z původních 7 955 Kč na 8 000 Kč. Pro zaměstnance se díky zvýšení minimální mzdy zvyšuje minimální vyměřovací základ.
Tato změna se projeví v následujících třech případech:

1. Doplatek do minimálního vyměřovacího základu
Zaměstnanec, který nedosáhne ani minimálního vyměřovacího základu a nepatří mezi osoby, které nemusí minimální vyměřovací základ dodržet, musí prostřednictvím svého zaměstnavatele provést doplatek pojistného ve výši 13,5 % z rozdílu vyměřovacích základů. Doplatek tak provádí např. zaměstnanec, který má zkrácený pracovní úvazek, zaměstnanec, který je nemocný po celý kalendářní měsíc s výjimkou počátečního nebo koncového víkendu apod.

2. Pracovní volno bez náhrady příjmů
U zaměstnance, kterému bylo poskytnuto pracovní volno bez náhrady příjmů, se zvyšuje vyměřovací základ o poměrnou část minimálního vyměřovacího základu za každý kalendářní den poskytnutého volna. Vyměřovací základ se nenavyšuje u některých skupin zaměstnanců – např. zaměstnanců, kteří mají ještě druhé zaměstnání, ze kterého odvádějí pojistné alespoň z minima nebo osoby, které nemají stanoven minimální vyměřovací základ (podrobněji je o této skupině pojednáno v kapitole věnující se rozboru novely zákona o daních z příjmů).

3. Neomluvená absence
U zaměstnance, který se neomluveně nedostavil do zaměstnání (má tak neomluvenou absenci), se zvyšuje vyměřovací základ o poměrnou část minimálního vyměřovacího základu za každý kalendářní den. Výjimky podle předchozího odstavce v tomto případě neplatí.
Nová výše minimálního vyměřovacího základu se použije poprvé při zúčtování příjmů za měsíc leden 2007, kdy se bude počítat již s výší 8 000 Kč. Minimální pojistné pak činí 1 080 Kč.