Podle navrhované změny zákona o DPH by mělo být vypuštěno ustanovení, podle něhož není nárok na odpočet u osobních automobilů. Jde o návrh velmi podmíněný konsensem v Parlamentu. Na něj navazují související návrhy. Navrhuje se vypustit ustanovení, podle kterého je přestavba vozidla na osobní bez nároku na odpočet dodáním zboží, tj. zdanitelným plněním. Následuje vypuštění souvisejících ustanovení, tj. dne uskutečnění zdanitelného plnění při přestavbě a stanovení základu daně. Z § 62 se navrhuje vyloučit ustanovení, podle něhož je osvobozeno dodání osobního automobilu, při jehož pořízení nebo použití neměl plátce nárok na odpočet daně. U osobních automobilů nabytých před účinností novely by mělo být postupováno podle dosavadního znění zákona. To samé se týká technického zhodnocení osobního automobilu. Předmětem pozměňovacích návrhů je i § 71, který upravuje osvobození zboží při dovozu. Rovněž je  navrhováno zrušit osvobození od daně bez nároku na odpočet u poštovních služeb. Tyto služby by měly spolu s dalšími být osvobozeny od daně s nárokem na odpočet. 

Jedním z  návrhů je snížení základní sazby DPH z 19 % na 15 % a snížené sazby z 9 % na 6 %.