Podle § 24 odst. 2 písm. k) bodu 3 zákona o daních z příjmů platného do konce roku 2008 jsou daňově uznatelnými náklady pohonné hmoty spotřebované poplatníkem při jízdě vlastním automobilem nezahrnutým do obchodního majetku nebo při jízdě silničním motorovým vozidlem bezplatně vypůjčeným podle smlouvy o výpůjčce (§ 659 občanského zákoníku).

Výdaje za spotřebované pohonné hmoty lze stanovit na základě průměrných cen uplatňovaných ve zdaňovacím období jejich rozhodujícími prodejci v ČR, k jejich zveřejnění je zmocněno ministerstvo financí. Za rok 2008 byly ceny v Kč/l včetně DPH u jednotlivých druhů pohonných hmot vyhlášeny pokynem D-320.

Benzin Speciál BA – 91 29,73 Kč
Benzin Natural BA – 95 30,34 Kč
Benzin Super plus (Natural) BA – 98, 99 a 100 32,65 Kč
Benzin Normál (Natural) BA – 91 29,85 Kč
Nafta motorová   31,68 Kč

V případě, že poplatník nakupoval jiný druh benzinu, uplatní cenu toho druhu benzinu, který má shodné oktanové číslo. Pokud takový benzin není uveden, uplatní se cena benzinu s nejbližším oktanovým číslem. Použije-li poplatník ceny vyšší než ceny uvedené v pokynu, je povinen je doložit doklady o jejich nákupu.

Tímto pokynem nejsou dotčeny ceny pohonných hmot stanovené na základě § 189 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, vyhláškami ministerstva práce a sociálních věcí, které se používají pro stanovení výše náhrady za pohonné hmoty, na kterou má nárok zaměstnanec, použije-li pro pracovní cestu jiné vozidlo než vozidlo zaměstnavatele.

Poplatník může, pokud se tak rozhodne, použít ceny vyhlášené vyhláškou MPSV č. 357/2007, kterou se mj. stanoví průměrná cena pohonných hmot, a to na základě ustanovení § 189 odst. 1 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Tyto ceny lze použít již za rok 2008 místo cen uvedených výše, a to na základě změny ustanovení § 24 odst. 2 písm. k) bod 3 zákona, provedené jeho novelou č. 2/2009 Sb.

Z toho vyplývá, že za rok 2008 má poplatník možnost volby při použití ceny PHM ke stanovení výše náhrady za spotřebované pohonné hmoty buď podle výše uvedených cen v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 písm. k) bod 3 zákona, nebo podle vyhlášky č. 357/2007 Sb., které jsou následující:

Průměrná cena pohonných hmot za rok 2008: Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle vyhlášky č. 357/2007 Sb.činí: a.      30,60 Kč u benzinu automobilového 91 oktanů, b.      30,90 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů, c.       33,10 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů, d.      31,20 Kč u motorové nafty.