Informace o zavádění registračních pokladen

Zdroj: Česká daňová správa

Zákon č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách, nabyl účinnosti dne 1. 7. 2005. K 17. 2. 2006 byla Ministerstvem financí udělena certifikace celkem 86 typům registračních pokladen s fiskální pamětí.

Zákon o registračních pokladnách stanovuje způsob evidence plateb vedené fyzickými a právnickými osobami při provozování maloobchodu nebo hostinské činnosti na základě živnostenského oprávnění.

K 17. 2. 2006 byla Ministerstvem financí udělena certifikace celkem 86 typům registračních pokladen s fiskální pamětí a zároveň byl certifikován postup úpravy (tzn. doplnění o fiskální paměť) u 83 stávajících, již užívaných typů registračních pokladen bez fiskální paměti tak, aby splňovaly podmínky dané zákonem. Vedle toho bylo vydáno 84 servisním střediskům osvědčení o autorizaci servisního střediska. Průběžně aktualizované seznamy certifikovaných typů registračních pokladen a autorizovaných servisních středisek jsou dostupné na internetových stránkách České daňové správy. Zde také může veřejnost získat aktuální informace vztahující se k problematice registračních pokladen.

Dále je možné se s dotazy přímo obracet na informační linku: +420 257 044 033, či e-mailovou schránku: registracni.pokladny@mfcr.cz.

Za účelem snížení ekonomického dopadu zavedení registračních pokladen na povinné subjekty byla novelou zákona o daních z příjmů schválena sleva na dani z příjmů z titulu pořízení nové registrační pokladny, představující polovinu její pořizovací ceny, maximálně však do výše 8000 Kč na jednu pokladnu při jejím prvním uvedení do provozu, nebo sleva z titulu úpravy stávající pokladny, a to ve výši 30 % jejího technického zhodnocení, nejvýše však do 4000 Kč na jednu pokladnu.