Zákon o dani z příjmů

1. Novela č. 552/2005 Sb. účinná od 1. ledna 2006 mění především zákon o vysokých školách. V daních z příjmů jsou podle nového znění § 24 odst. 2 písm. zr) náklady na tvorbu fondu kulturních a sociálních potřeb a stipendijního fondu do výše 2 % úhrnu vyměřovacích základů zaměstnance pro pojistné na sociální zabezpečení za zdaňovací období jsou u veřejných vysokých škol nebo veřejných výzkumných institucí daňově účinné náklady.

2. Novela č. 530/2005 Sb., kterou se mění zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a která je účinná od 1. ledna 2006, vymezuje jako osvobozené příjmy podle § 6 odst. 9 písm. j) náhrady za ztrátu na služebním příjmu poskytované příslušníkům bezpečnostních sborů podle právních předpisů účinných do 31. prosince 2005.

3. K 1. lednu 2006 nabývá účinnosti změna sazby daně z příjmů právnických osob provedená novelou č. 438/2003 Sb. Pro zdaňovací období roku 2006 se použije sazba daně z příjmů právnických osob 24 %.

4. Na základě nařízení vlády č. 414/2005 Sb., které s účinností od 1. ledna 2006 stanoví všeobecný vyměřovací základ (17 882 Kč) a přepočítací koeficient pro účely důchodového zabezpečení (1,0532), lze určit minimální základ daně za rok 2006. Ten při celoročním podnikání bude činit 112 900 Kč.

Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů

Novela č. 545/2005 Sb. účinná od 1. ledna 2006 přináší mimo jiné možnost tvorby 100% opravných položek k pohledávkám vůči jednomu dlužníkovi do 30 000 Kč, které jsou po splatnosti více než 12 měsíců.

Zákon o dani silniční

Novela č. 545/2005 Sb. účinná od 1. ledna 2006 prodloužila snížení sazby daně pro vozidla plnící Euro 2 do 31. prosince 2007 o 40 % a zavedla snížení sazby pro vozidla plnící Euro 3 o 48 % pro období roku 2007. Tyto změny se nedotknou přiznání za rok 2005, které se podává do 31. ledna. Poprvé se projeví v zálohách na rok 2006 placených k 15. dubnu.

Zákon o dani z nemovitostí

1. K 1. lednu 2006 nabývá účinnosti novela zákonem č. 179/2005 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti se zrušením Fondu národního majetku. Změny se týkají jen zrušení FNM.

2. Od 1. ledna 2006 je účinná vyhláška č. 456/2005 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků pro účely výpočtu daně z pozemků. V souladu s § 17 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, stanoví průměrné základní ceny pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů. Na základě těchto cen bude vyměřena daň z uvedených pozemků v roce 2006. Z titulu této změny však není nutné podávat daňové přiznání k dani z nemovitostí.

3. Novela č. 545/2005 Sb. významně mění úpravu daně z nemovitostí. Nabývá však účinnosti až od 1. ledna 2007, přiznání na rok 2006, které se podává do 31. ledna, se tedy nedotkne.

Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

K 1. lednu 2006 nabývá účinnosti novela zákonem č. 179/2005 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti se zrušením Fondu národního majetku. Změny se týkají jen zrušení FNM.