Novela zákona o DPH je účinná od 1. října 22.9.2005, Zdroj: Verlag Dashöfer, Sbírka zákonů Pod č. 377/2005 vychází ve Sbírce 29. září novela zákona o DPH.

Novela přináší tyto změny:

· Stanovení předmětu daně se novelou dostává do souladu s Šestou směrnicí a zákon omezuje předmět daně pouze na transakce, které jsou uskutečněny osobou povinnou v rámci její ekonomické činnosti. Díky tomu má fyzická osoba-plátce daně jistotu, že dani nepodléhají její soukromé aktivity.

· Definice pojmu osobní automobil byla upřesněna tak, aby odpovídala předpisům z oblasti provozu na pozemních komunikacích.

· Celní hodnotu zboží uvádí na JSD celní orgán v korunách, avšak vedlejší pořizovací náklady, které v hodnotě zboží na JSD zahrnuty nejsou a které tam v souladu s § 38 zahrne plátce, mohou být v cizí měně. Po novele se při jejich přepočtu použije kurz pro celní účely.

· Ekonomickou činností jsou aktivity vyjmenované v § 5 odst. 2 prováděné bez ohledu na účel a výsledek.

· Dodání zboží a poskytnutí služby prostřednictvím komisionáře rozšiřuje uskutečnění tohoto dodání nejen podle komisionářské smlouvy, kterou řeší obchodní zákoník, ale i na smlouvy obdobného typu.

· Dodáním zboží nebo převodem nemovitostí není přeúčtování tepla, chladu, elektřiny, plynu a vody, které plátce pořídil od jiného plátce, pokud při jejich pořízení neuplatnil nárok na odpočet, a od neplátce, pokud přijatá úhrada nepřevyšuje částku, za kterou plátce tato média pořídil, a o této skutečnosti účtuje odpovídajícím způsobem podle zvláštního předpisu. Po novele se to týká i plátců, kteří vedou daňovou evidenci odpovídajícím způsobem, pokud jde o plátce, kteří nemají povinnost vést účetnictví. Obdobné doplnění je i v § 14 odst. 5 písm. e) u přeúčtování služeb.

· Za vrácení zboží do tuzemska se nepovažuje dodání zboží do jiného členského státu přímo ze svobodného skladu nebo svobodného pásma a vývoz zboží přímo ze svobodného skladu nebo svobodného pásma.

· Pro právní jistotu plátce je významná úprava, že vystavením dokladu na přijatou platbu při poskytnutí služby (přijetí zálohy na uskutečnění plnění) není celé zdanitelné plnění uskutečněno [§ 21 odst. 6 písm. a)].

· Plátce je po přijetí platby povinen daňový doklad vystavit jen v případě, že mu přijetím platby vznikla i povinnost přiznat a odvést daň na výstupu.

· Elektronické daňové doklady musí být opatřeny elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu nebo elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu.

· Snížená sazba daně u převodu se týká nejen nedokončeného rodinného domu a bytu, ale i u nedokončeného bytového domu.

· Osvobození podle § 56 odst. 4 se nevztahuje na krátkodobý nájem stavby bytů a nebytových prostor. Nově je definován krátkodobý nájem stavby.

· Ustanovení § 57 je nové v celém rozsahu. Novela rozšiřuje značně okruh subjektů, na které se vztahuje osvobození při výchovné a vzdělávací činnosti.

· Plněním osvobozeným od daně je podle § 62 odst. 2 dodání osobního automobilu, při jehož pořízení neměl plátce nárok na odpočet daně, a dodání zboží, při jehož pořízení neměl plátce nárok na odpočet daně podle § 75 odst. 3.

· Osvobozeno od daně je pořízení zboží z jiného členského státu, pokud dodání takového zboží plátcem v tuzemsku je v každém případě osvobozeno od daně. Tím jsou odstraněny pochybnosti, zda i pořízení použitého osobního automobilu z jiného členského státu je možné osvobodit od daně. Protože není splněna podmínka, že dodání takového osobního automobilu plátcem v tuzemsku je v každém případě osvobozeno do daně, bude se na pořízení použitého osobního automobilu pohlížet jako na pořízení zboží z jiného členského státu s povinností odvést daň, ale bez nároku na odpočet daně.

· Osoba, které vzniká daňová povinnost nebo povinnost přiznat daň při dovozu podle § 23, má povinnost zahrnout služby přímo vázané na dovoz včetně přepravy zboží při dovozu do základu daně podle § 38.

· Nárok na uplatnění odpočtu daně vzniká dnem, ke kterému vznikla povinnost přiznat daň na výstupu.

· Přirážku u zvláštního režimu pro cestovní služby je možné stanovit dalším způsobem.

· Ubytovací služby zařazené v SKP 55 se přeřazují z bodu 17 do přílohy č. 2. Snížená sazba daně by se u nich měla uplatňovat po časově neomezené období.