Dohodu o provedení práce, která bude sjednána nejdříve 1. 1. 2012, je možné sjednat až na 300 hodin v kalendářním roce. Nedotčená od 1. 1. 2012 zůstává zásada, že do rozsahu práce se započítává také doba práce konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce. Nemění se nic ani na zásadě, že dohoda o provedení práce musí být uzavřena písemně. Účastníci se nově nazývají smluvními stranami, tato změna je však pouze formální, nikoliv věcná. Nově však musí být podle doplněného § 75 ZP v dohodě o provedení práce uvedena doba, na kterou se tato dohoda uzavírá.  Požadavek na uvedení doby je odůvodněn především tím, že současně s navýšením limitu možného sjednání rozsahu vykonávané práce až na 300 hodin v kalendářním roce, dojde i k rozšíření okruhu nemocensky a důchodově pojištěných osob také o zaměstnance, kteří práci budou konat na základě dohody o provedení práce. Úprava je provedena nově vloženým § 7a, kterým se doplňuje zák. č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce, budou účastni pojištění jen za podmínky, že jim byl zúčtován započitatelný příjem v částce vyšší než 10 000 Kč. Zaměstnanci jsou účastni pojištění jen v těch kalendářních měsících  po dobu trvání této dohody,  do nichž jim byl zaúčtován započitatelný příjem z dohody o provedení práce v částce vyšší než 10 000  Kč. Podle přechodného ustanovení bod 1 novelizace zákona o nemocenském pojištění platí, že jestliže činnost zaměstnanců činných na základě  dohody o provedení práce byla vykonávána ke dni 31. 12. 2011 a je nadále vykonávána po tomto dni, považuje se 1. 1. 2012 za den nástupu těchto zaměstnanců do zaměstnání. Pro účely stanovení rozhodného období se považuje 1. 1. 2012 za den vzniku nemocenského  pojištění.  V návaznosti na novelizaci zákona o nemocenském pojištění jsou novelizovány i  zákony o pojistném na sociální zabezpečení a na státní politiku zaměstnanosti (zák. č. 589/1992 Sb. ) a zákon o veřejném zdravotním pojištění (zák. č. 48/1997 Sb.).      

I zaměstnancům pracujícím na základě dohody o provedení práce, budou-li účastni nemocenského pojištění podle shora uvedených podmínek, bude od 1. 1. 2012 příslušet náhrada z odměny při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě). Zaměstnavatel má pro tyto účely povinnost v dohodě o provedení práce uvést rozvržení týdenní pracovní doby do směn .