Ministerstvo financí vyhlásilo pokynem D-306 průměrné ceny pohonných hmot pro podnikatele – fyzické osoby za zdaňovací období roku 2006. Tyto ceny lze použít pro výpočet náhrady jízdních výdajů při cestách souvisejících s podnikatelskou činností v roce 2006. Způsob uplatnění těchto výdajů je upraven v ustanovení § 24 odst. 2 písm. k) bodě 3. ZDP.

Průměrné ceny pohonných hmot včetně DPH ve zdaňovacím období roku 2006 činily:

Druh pohonné hmoty Náhrada za 1 litr

Benzin Speciál BA-91 .. 29,30 Kč
Benzin Natural BA-95 .. 29,82 Kč
Benzin Super plus (Natural) BA-98 .. 33,12 Kč
Benzin Normal (Natural) BA-91 .. 29,64 Kč
Motorová nafta .. 29,04 Kč
Bionafta .. 27,51 Kč

Tyto náhrady lze použít u vlastních vozidel nezahrnutých do obchodního majetku (včetně těch, které dříve do obchodního majetku zahrnuty byly nebo byly předmětem finančního pronájmu) a dále u vozidel bezúplatně vypůjčených.

Tyto náhrady nelze použít u vlastních vozidel zahrnutých do obchodního majetku a u vozidel úplatně najatých.
Použije-li podnikatel ceny vyšší, než jaká je výše náhrady, je povinen doložit tyto ceny doklady o nákupu. Nakoupil-li podnikatel jiný než výše uvedený druh benzinu, uplatní cenu toho druhu benzinu, který má shodné oktanové číslo. Není-li takového benzinu, pak uplatní cenu benzinu s nejbližším oktanovým číslem.