Související

Generální finanční ředitelství zveřejnilo výklad k požadavkům na věrohodnost původu daňového dokladu, neporušenost jeho obsahu, čitelnost a jeho další uchovávání. Splnění uvedených požadavků je nezbytné pro obhajobu nároku na odpočet DPH.

Zákon o DPH zavedl od roku 2013 pravidla fakturace požadovaná evropskou směrnicí, přičemž cílem má být zjednodušení pravidel fakturace a rovné zacházení s daňovými doklady v listinné a v elektronické podobě, tj. práva a povinnosti by měly být totožné bez ohledu na formu stejně jako přístup správce daně.

  • Elektronické daňové doklady

Daňový doklad je vystaven a obdržen elektronicky. Souhlas s použitím odběratele, a to pro všechny formy použití. Souhlas může být podle výkladu i tichý, např. zaúčtování daňového dokladu. Správce daně nebude zpochybňovat udělení souhlasu s použitím daňového dokladu v elektronické podobě, pokud jej nezpochybní osoba, pro kterou se plnění uskutečňuje.

  • Věrohodnost původu dokladu

Vždy musí být zaručena totožnost osoby, která plnění uskutečňuje, nebo totožnost osoby, která daňový doklad oprávněně vystavila (tj. k tomu byla zmocněna).

  • Neporušenost obsahu dokladu

Obsahem daňového dokladu jsou jeho náležitosti, neporušenost to, že nebyly změněny. Dodatečné informace (např. údaje o předkontaci, o archivaci, razítka „došlo dne.“ apod.) by neměly být na daňový doklad po celou dobu jeho „života“ doplňovány, měly by být uvedeny v evidenci pro daňové účely.

Pokud budou přesto na daňový doklad doplněny údaje nad rámec povinných náležitostí daňového dokladu, přičemž obsah daňového dokladu požadovaný podle zákona o DPH zůstane nezměněn, bude takový daňový doklad považovaný za neporušený, pokud doplněné údaje nepozmění povinné náležitosti daňového dokladu a bude jasné, že jde o doplnění údajů oproti původnímu obsahu.

  • Čitelnost obsahu dokladu

Ta by měla být zajištěna po celou dobu uchování dokladu. Za zcela nevyhovující považuje finanční správa termodoklady.