V průběhu roku 2009 byl zákon o daních z příjmů novelizován zákonem číslo 216/2009 Sb., který přinesl mimořádné odpisy majetku v 1. a 2. skupině. Doba odpisování je zkrácena z 3 let na 1 rok u majetku v 1. skupině a z 5 let na 2 roky u majetku v 2. odpisové skupině. U majetku zařazeného v první skupině může jeho první vlastník odepsat rovnoměrně bez přerušení 100 % vstupní ceny za 12 měsíců. U majetku zařazeného v druhé skupině může jeho první vlastník odepsat rovnoměrně bez přerušení 100 % vstupní ceny za 24 měsíců. Za prvních 12 měsíců uplatní odpisy rovnoměrně do výše 60 % vstupní ceny hmotného majetku a za dalších bezprostředně následujících 12 měsíců uplatní odpisy rovnoměrně do výše 40 % vstupní ceny hmotného majetku.

Podle znění zákona o daních z příjmů jsou mimořádné odpisy určeny pro majetek pořízený prvním vlastníkem v období od 1. ledna 2009 do 30. června 2010. Pořízením se pro tyto účely rozumí uvedení majetku do užívání.

Možnost kratšího odpisování majetku se promítla i do způsobu pořízení formou finančního pronájmu. Použije se na majetek, který je předmětem smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku uzavřené ode dne nabytí účinnosti novely do 30. června 2010 a který je v tomto období přenechán nájemci ve stavu způsobilém obvyklému užívání.